Menu
Zaloguj się
Email:
Hasło:
Logo Logo
Zostań klientem Krok po kroku Publikacje Promocje Kontakt

Regulamin

REGULAMIN Korzystania z platformy Ezoterum.pl
 
§ 1. Definicje
 1. Ezoterum.pl - platforma internetowa o charakterze ezoterycznym, której zarządcą jest firma Quantum Company z siedzibą w Ksawerowie 95-054, ul. Zachodnia 73, o numerze identyfikacji podatkowej NIP:7322045851;
 2. Quantum Company– właściciel platformy Ezoterum.pl;
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która skutecznie dokonała rejestracji konta w platformie Ezoterum.pl i korzysta lub zamierza korzystać z usług Eksperta świadczonych za pośrednictwem platformy;
 4. Ekspert - samodzielny specjalista z dziedziny wróżbiarstwa i ezoteryki, świadczący płatne usługi za pośrednictwem platformy;
 5. SMS - krótka wiadomość tekstowa o określonej treści początkowej, wysyłana z telefonu komórkowego Użytkownika usługi na numer telefonu podany na portalu Ezoterum.pl;
 6. Regulamin – pisemny dokument określający zasady i tryb korzystania z platformy Ezoterum.pl przez Użytkowników.  
§ 2.  Przedmiot i zakres usług
 1. Celem działania platformy Ezoterum.pl jest pośredniczenie pomiędzy Użytkownikami a Ekspertami w zawieraniu i realizacji umów o świadczenie usług z zakresu przekazywania treści ezoterycznych.
 2. Użytkownik, który chce zamówić treść ezoteryczną w ramach Usługi, wysyła wiadomość SMS na jeden z numerów:
Numer
Cena netto
Cena brutto
7255
2,00 zł
2,46 zł
7355
3,00 zł
3,69 zł
7455
4,00 zł
4,92 zł
 
 
o treści początkowej ABS.xxxx, gdzie xxxx stanowi 4 cyfrowy numer eksperta opublikowany na platformie Ezoterum.pl. Po wysłaniu powyższego SMS-a użytkownik otrzyma wiadomość zwrotną z informacją od eksperta, w której zawarta będzie treść ezoteryczna.
 1. Quantum Company zarządza platformą jedynie pośrednicząc w świadczeniu usług pomiędzy Ekspertem a Użytkownikiem poprzez zamieszczenie na platformie informacji dotyczących usług świadczonych przez Ekspertów.
 2. Do zadań Quantum Company należy staranny dobór Ekspertów w zakresie ich kompetencji i wiedzy z zakresu ezoteryki.  
 3. Wszystkie oferty zamieszczone na platformie są niezobowiązujące. Użytkownik ma prawo z oferty zmieszczonej przez Quantum Company skorzystać bądź nie. Quantum Company  zastrzega sobie prawo do dowolnego moderowania ofert Ekspertów. 
 4. W celu pełnego interaktywnego użytkowania platformy przez Użytkownika, niezbędne jest dokonanie zgłoszenia, które obejmuje rejestrację w platformie. Wraz z rejestracją Użytkownik otrzymuje nazwę Użytkownika (login) do platformy oraz wybiera hasło.
 5. Rejestracja na platformie Ezoterum.pl  jest bezpłatna.
 6. Użytkownik uiszcza opłaty ( opisane w profilu Eksperta ) jedynie za skorzystanie z usług Eksperta.
 7. Usługa Eksperta polega na udzieleniu głosowej i/lub pisemnej treści ezoterycznej Użytkownikowi.
 8. Dostawcą usług typu audiotele, świadczonych za pomocą numerów o podwyższonej opłacie jest Progress Plus sp. z o.o.
 9. Usługi o których mowa w § 2. ust. 10 będą realizowane z wykorzystaniem następujących numerów premium:
Numer
Cena netto za minutę
Cena brutto za minutę
708688300
3,46 zł
4,26 zł
 
 1. Oferowane w platformie usługi Eksperta są świadczone tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika.
 2. Umowa między Użytkownikiem a Ekspertem zawarta jest w momencie otrzymania potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Eksperta poprzez wykorzystanie aktywnych usług Eksperta.
 3. Użytkownik oświadcza, iż wie i godzi się z tym, że materiały zamieszczone w platformie Ezoterum.pl , jak również treść usług świadczonych przez Ekspertów są przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 4. W trosce o jak najwyższą jakość usług świadczonych przez platformę Ezoterum.pl Quantum Company zastrzega sobie prawo do dowolnej modernizacji platformy Ezoterum.pl, w tym  do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia platformy w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzenia konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
§ 3. Płatności
 1. W ramach działania serwisu dostępne są następujące sposoby opłacenia Usług świadczonych przez ekspertów:
  1. wykonanie połączenia na numer o podwyższonej opłacie, podany w serwisie, bez konieczności rejestracji Użytkownika w serwisie Ezoterum.pl;
  2. doładowanie konta użytkownika w serwisie Ezoterum.pl za pośrednictwem poniższych serwisów płatności:
 • dla przelewów krajowych: PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444; regulamin serwisu dostępny pod adresem http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje
 • dla przelewów krajowych i płatności kartą kredytową: Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437; regulamin serwisu dostępny pod adresem https://transferuj.pl/umowy.html
 • dla płatności kartą i płatności zagranicznych: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, L- 2449 Luksembourg, regulamin serwisu dostępny pod adresem https://www.paypal.com/pl
 1. Faktura za doładowanie salda jest wystawiana na podstawie żądania Użytkownika, wysłanego drogą elektroniczną na adres biuro@ezoterum.pl
§ 4. Warunki użytkowania platformy
 1. Użytkownikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestruje się w platformie Ezoterum.pl  oraz zaakceptuje Regulamin. Rejestracja konta na platformie jest dobrowolna i bezpłatna. Hasło i login Użytkownika są tajne. Konto Użytkownika zakładane jest na czas nieokreślony.
 2. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji na platformie, skutkującej założeniem konta, Użytkownik zapewnia, iż:
 • podał wiarygodne dane osobowe (nick, adres email);
 • zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w  § 9. Regulaminu
 1. Użytkownik , może zrezygnować z członkowstwa w platformie Ezoterum.pl w dowolnym momencie. Konto Użytkownika usuwa Quantum Company na podstawie oświadczenia Użytkownika, wysłanego drogą elektroniczną lub pocztą na adres siedziby Quantum Company.
 2. Konto Użytkownika wygasa również w przypadku zlikwidowania platformy Ezoterum.pl przez Quantum Company.  
§ 5. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika
 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wiarygodność podanych przez siebie danych osobowych. Aktualizacja tych danych jest w każdej chwili możliwa, do czego Użytkownik jest zobowiązany.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Quantum Company o utracie danych dostępu (loginu, hasła) do konta, celem zablokowania dostępu do konta Użytkownika przed działaniami osób trzecich.
 3. Użytkownik  publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Quantum Company nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach platformy.
 4. Użytkownik zapewnia, że w ramach użytkowania będzie przestrzegał przepisów prawa, a w szczególności nie będzie rozpowszechniał treści naruszających prawo karne oraz nie będzie naruszał praw osób trzecich. Złamanie zakazu może skutkować złożeniem doniesienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa.
 5. W przypadku stwierdzenia zaistnienia na platformie Ezoterum.pl treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z Regulaminem, Użytkownik powinien powiadomić Quantum Company, o tym fakcie przesyłając właściwą informację drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby właściciela platformy. Quantum Company podejmie wówczas działania mające na celu wyjaśnienie pochodzenia tych treści, zaprzestania ich publikacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je umieściły.
 6. Użytkownik, który dokonując rejestracji konta na platformie lub korzystając z usług oferowanych za pośrednictwem platformy, poda nieprawdziwe dane osobowe działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. O każdym przypadku podejrzenia usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, Quantum Company zawiadomi właściwe organy ścigania celem wszczęcia postępowania karnego.
§ 6. Odpowiedzialność Quantum Company  
 1. Quantum Company   zobowiązuje się do świadczenia usług na platformie z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych.
 2. Użytkownik oświadcza, iż wie i godzi się z tym, że informacja z zakresu ezoteryki nie jest równoznaczna z usługami medycznymi, poradami świadczonymi przez lekarzy, psychologów, psychiatrów, doradców finansowych, terapeutów. Usługi świadczone przez Ekspertów są tylko i wyłącznie w celach rozrywkowych i nie mogą być traktowane przez Użytkownika jako źródło rzetelnej wiedzy fachowej.
 3. Quantum Company  nie odpowiada za treści ezoteryczne przekazane Użytkownikowi przez Eksperta.
 4. Quantum Company  nie odpowiada za wszelkie konsekwencje informacji udzielanych przez Ekspertów, w tym za wszelkie szkody  wyrządzone przez tego typu treści.
 5. Użytkownik oświadcza, iż wie i liczy się z tym, że częste i rozwlekłe czasowo korzystanie z usług Ekspertów, będzie się wiązać z wysokimi opłatami.
 6. Quantum Company  dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane na platformie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
 7. Quantum Company zastrzega sobie prawo do zmieniania, uzupełniania, usuwania części stron lub całej oferty bez ostrzeżenia lub do tymczasowego bądź całkowitego zaprzestania publikacji oferty.
 8. Quantum Company nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Użytkownika/Eksperta praw autorskich lub pokrewnych oraz wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich.
§ 7. Uprawnienia Quantum Company  
 1. W przypadku powzięcia przez Quantum Company  informacji o istniejącym zadłużeniu Użytkownika z tytułu usług świadczonych przez Eksperta,  Quantum Company  uprawnione jest zablokować konto Użytkownika.
 2. W przypadku wykorzystywania przez Użytkownika konta w sposób sprzeczny z Regulaminem, jak również w przypadku podania przy rejestracji konta nieprawdziwych danych, Quantum Company  uprawnione jest niezwłocznie zablokować konto lub poszczególne usługi oferowane na platformie.
 3. Quantum Company  zastrzega sobie prawo modyfikowania i/lub usuwania komentarzy Użytkowników.
§ 8. Prawa autorskie
 1. Wszelkie teksty, grafika, zdjęcia, dźwięki  i inne materiały dostępne na platformie Ezoterum.pl są utworami w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dalej Utwory i chronione są przepisami prawa.
 2. Użytkownicy mają bezwzględny zakaz korzystania z Utworów na jakichkolwiek polach eksploatacji, w tym kopiowania ich, zwielokrotniania, rozpowszechniania utrwalania na jakichkolwiek nośnikach, bez uzyskania pisemnej zgody Quantum Company .
§ 9. Polityka prywatności
 1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez Quantum Company  danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym i innych usługach platformy Ezoterum.pl w celach komunikacyjnych, archiwizacyjnych, przedstawienia oferty usług świadczonych za pośrednictwem portalu Ezoterum.pl.
 2. Quantum Company  zobowiązuje się  przetwarzać dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem i z zachowaniem poufności.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów związanych z działalnością Quantum Company  i platformy Ezoterum.pl, nie będą udostępniane osobom trzecim, w żaden sposób sprzedawane, ujawniane.
 4. Quantum Company  ma prawo ujawnić dane osobowe Użytkowników tylko i wyłącznie uprawnionym do tego władzom (np. policji) i tylko na ich wyraźne żądanie.  
 5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
§ 10. Reklamacje
 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w stosunku do niezrealizowanych usług świadczonych przez Ekspertów oraz dotyczących dokonanych płatności.
 2. Reklamacje Użytkownik powinien zgłosić Quantum Company pisemnie na adres email właściciela platformy biuro@ezoterum.pl
 3. Quantum Company  rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
 4. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres biuro@ezoterum.pl
 5. W razie pytań technicznych dotyczących wysyłania i otrzymywania SMSów infolinia dostępna jest pod numerem telefonu: 515-312-567
§ 11. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku niezaakceptowania niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien powstrzymać się od rejestracji na platformie Ezoterum.pl.
 2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa. 
 4. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem: http://www.ezoterum.pl/regulamin oraz w siedzibie właściciela.