Menu
Zaloguj się
Email:
Hasło:
Logo Logo
Zostań klientem Krok po kroku Publikacje Promocje Kontakt

Regulamin

Regulamin korzystania z usług portalu www.ezoterum.pl

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Quantum Company Aleksandra Miśkiewicz-Rabenda usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach portalu www.ezoterum.pl.

§ 1. Definicje

1. Administrator (Usługodawca) - firma Quantum Company Aleksandra Miśkiewicz-Rabenda z siedzibą w Ksawerowie 95-054, ul. Zachodnia 73, o numerze identyfikacji podatkowej NIP:7322045851, (dalej „Quantum Company”), będąca wyłącznym właścicielem serwisu www.ezoterum.pl.
2. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.ezoterum.pl opracowany zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Polityka Prywatności - integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu.
4. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez Akceptację Regulaminu korzysta z usług oferowanych przez Platformę.
5. Ekspert - niezależny specjalista dziedziny ezoteryki, współpracujący z Usługodawcą
6. Platforma / serwis internetowy - strona internetowa www.ezoterum.pl będąca platformą służącą do zamawiania przez Użytkownika usług rozrywkowych (horoskopów, ezoteryki itp.) świadczonych przez Ekspertów oraz służącą do prezentacji informacji z zakresu astrologii i ezoteryki.
7. Login - oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika systemu.
8. Hasło - ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika. Hasło składa się co najmniej z minimum 8 znaków w tym przynajmniej jedną literę i przynajmniej jedną cyfrę .
9. Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie użytkownika systemu, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznej.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Platformy.
2. Do korzystania z usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Platformy.
3. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.

§ 3. Rejestracja Użytkowników

1. Przeglądanie informacji na Platformie, połączenia głosowe o podwyższonej płatności oraz SMS Premium nie wymagają rejestracji Użytkownika. Pozostałe usługi, poniżej wskazane w Regulaminie, wymagają bezpłatnej rejestracji Użytkownika.
2. Korzystanie z usług przedpłaconych PREPAID wymaga rejestracji Użytkownika. Formularz rejestracyjny jest dostępny pod adresem https://www.ezoterum.pl/rejestracja-uzytkownika/
3. W wyniku prawidłowej rejestracji osoba fizyczna staje się użytkownikiem Platformy, a Administrator tworzy dla niej konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta po podaniu nazwy (loginu) i prawidłowego hasła.
4. Konto użytkownika zawiera dane podane przez niego w trakcie rejestracji.
5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto z serwisu.
6. Konto użytkownika jest niezbywalne. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta innym osobom ani korzystać z kont innych użytkowników.

§ 4. Usługi

1. Na podstawie niniejszego regulaminu Platforma świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na udzieleniu Użytkownikowi Platformy dostępu do materiałów informacyjnych zgromadzonych na serwerze oraz możliwości zamawiania przez Użytkownika usług rozrywkowych (horoskopów, ezoteryki itp.) świadczonych przez Ekspertów. Usługi te są udostępniane Użytkownikowi i polegają w szczególności na:
 a) nieodpłatnej możliwości przeglądania informacji dotyczących astrologii i ezoteryki, przy czym Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez Administratora;
b) możliwości kontaktu z Ekspertami poprzez zamawianie usług głosowych, chat, sms, e-mail.
2. Przeglądanie informacji na Platformie, połączenia głosowe o podwyższonej płatności oraz SMS Premium nie wymagają rejestracji Użytkownika. Pozostałe usługi, poniżej wskazane w Regulaminie, wymagają bezpłatnej rejestracji Użytkownika.

§ 5. Przeglądanie informacji na Platformie

1. Przeglądanie informacji na Platformie nie wymaga rejestracji Użytkownika.
2. Do przeglądania informacji zamieszczonych na Platformie dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z serwisu www.ezoterum.pl.
3. Przeglądanie informacji na Platformie jest nieodpłatne.

§ 6. Połączenia głosowe oraz SMS Premium

1. Korzystanie z połączeń głosowych z Ekspertami na numer 708 oraz wysyłanie SMS Premium nie wymaga rejestracji Użytkownika.
2. Połączenia głosowe z Ekspertami na numer 708 oraz wysyłanie SMS umożliwia nawiązanie kontaktu głosowego z Ekspertem.
3. Połączenia głosowe z Ekspertami na numer 708 są połączeniami o podwyższonej płatności (koszt połączenia znajduje się na stronie Platformy przy numerze). Przed nawiązaniem połączenia Użytkownik jest poinformowany o jego koszcie. Opłata za połączenie pobrana zostanie przez operatora telekomunikacyjnego i doliczona do rachunku telefonicznego Użytkownika.
4. Wiadomości tekstowe SMS Premium do Ekspertów są usługami tekstowymi o podwyższonej płatności (koszt SMS Premium znajduje się na stronie Platformy przy numerze).
5. Połączenia głosowe z Ekspertami na numer 708 oraz wiadomości tekstowe SMS Premium są dostępne dla użytkowników wszystkich sieci telefonii komórkowej typu postpaid jak i prepaid.

§ 7. Usługi przedpłacone PREPAID (połączenia głosowe, sms, email, czat)

1. Usługi przedpłacone PREPAID to połączenia głosowe z kraju i z zagranicy, usługa chat, usługa sms, usługa e-mail umożliwiające kontakt z Ekspertem. Skorzystanie z tych usług wymaga wcześniejszego zasilenia konta punktowego na Platformie.
2. Zasilenie konta punktowego dokonuje się jedną z metod wskazanych na Platformie - klasycznym przelewem, przelewem elektronicznym, kartą kredytową. Po załadowaniu konta punktowego podczas korzystania z usług, wartość przedpłaty będzie pomniejszona o koszt usług.
3. Czat oznacza konwersację pomiędzy Użytkownikami i Ekspertami o określonej tematyce ezoterycznej, prowadzoną za pomocą udostępnionych w ramach usługi odpowiednich narzędzi internetowych.
4. Koszt usług przedpłaconych znajduje się na Platformie.
5. Wykonanie usługi doładowania konta punktowego na platformie www.ezoterum.pl odbywa się w sposób automatyczny po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty wygenerowanego przez system obsługi płatności online.

§ 8. Odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych danych podczas rejestracji oraz oświadcza, że podane dane są prawdziwe, nie naruszają praw osób trzecich, praw znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani dóbr osobistych innych osób. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania dostępu do pełnego korzystania z Platformy.
2. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, prawa autorskiego oraz nie będzie naruszał praw osób trzecich.

§ 9. Prawa autorskie

Wszystkie elementy serwisu internetowego www.ezoterum.pl są chronione prawem autorskim (szata graficzna, treści, zdjęcia, dźwięki i inne materiały) za wyjątkiem materiałów publikowanych przez inne osoby (np. Ekspertów lub Użytkowników). Materiały udostępnione przez Ekspertów lub Użytkowników mogą być chronione prawami ich właścicieli.

§ 10. Informacje dla użytkowników

1. Administrator Platformy dołoży wszelkich starań aby system dostępny był dla dowolnej przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz pliki cookies. Jednakże ze względów bezpieczeństwa Użytkownika systemu, zachęcamy do używania najnowszych wersji przeglądarek internetowych, spełniających najwyższe możliwe standardy bezpieczeństwa.
2. Użytkownik zobowiązany jest do:
a) nie ujawniania hasła innym osobom,
b) przestrzegania zasad dotyczących jakości hasła,
c) wprowadzania hasła w sposób minimalizujący podejrzenie go przez osoby postronne,
d) nie korzystania hasła innej osoby
3. Administrator Platformy zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem.
4. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość ,,zainfekowania" systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, ,,robaki" czy ,,konie trojańskie". By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Administrator Platformy informuje, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Administratora Platformy (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika.
 

§ 11. Odstąpienie od umowy
 
1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 12 miesięcy od dnia dokonania doładowania bez podania przyczyn.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować o swojej decyzji drogą mailową na dres: biuro@ezoterum.pl
3. Zwrot kwot doładowanych na konto Platformy www.ezoterum.pl za usługi świadczone przez Ekspertów w serwisie ezoterum.pl przysługuje gdy:
a) posiada dodatnie saldo na naszym portalu (Użytkownik nie wykorzystał doładowanej kwoty na usługi na portalu ezoterum.pl).
4. Zwrot kwoty o której mowa w p. 3 zostanie wykonane kanałem, którym została dokonana płatność w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

§ 12. Reklamacje

1. Użytkownik, zgodnie z obowiązującym prawem, może zgłaszać reklamacje w sprawach dotyczących funkcjonowania Platformy na adres biuro@ezoterum.pl. Zgłoszenie reklamacji jest rozpatrywane w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli z przyczyn niezależnych reklamacja nie może być rozpatrzona w ciągu 7 dni Administrator Platformy powiadomi Użytkownika składającego reklamację o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
2. Zgłaszając reklamacje należy podać następujące dane: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko oraz adres e-mail użyty przy rejestracji w serwisie) wraz z opisem problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji.
3. W przypadku zgłoszenia związanego z wystąpieniem naruszenia bezpieczeństwa informacji lub możliwością spowodowania naruszenia bezpieczeństwa, zgłoszenie będzie rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

§ 13. Formy płatności

1. Payu - w imieniu firmy Quantum Company obsługą płatności elektronicznych zajmuje się firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, która występuje jako pobierający opłatę (np. na wyciągu bankowym lub rejestrze transakcji dokonanych kartą).
2. PayPal - w imieniu firmy Quantum Company obsługą płatności elektronicznych zajmuje się firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. która występuje jako pobierający opłatę (np. na wyciągu bankowym lub rejestrze transakcji dokonanych kartą).
3. Tpay - w imieniu firmy Quantum Company obsługą płatności elektronicznych zajmuje się firma Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, która występuje jako pobierający opłatę (np. na wyciągu bankowym lub rejestrze transakcji dokonanych kartą).

§ 14. Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu

1. W przypadku podjęcia przez Użytkownika działań naruszających Regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego Administrator Platformy ma prawo do przetwarzania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
2. Administrator powiadomi Użytkownika o wykryciu niedozwolonych działań z jednoczesnym żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
3. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, naruszające zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.
4. Zabronione jest korzystanie przez kilku użytkowników z tego samego konta.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie odbywa się przez umieszczenie na stronach internetowych serwisu WWW.ezoterum. Zmiany wchodzą w życie z dniem udostępnienia zmienionego Regulaminu w serwisie.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się m.in. przepisy następujących aktów prawnych:
a) Kodeks cywilny
b) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

§ 16. Obowiązywanie regulaminu

Regulamin obowiązuje od 01.07.2023